NO STRESS   EN   FI   GR   PT   ES   SE

Facebook
    HOME     OM PROJEKTET     STRESSTEST     EVENTS         CONTACTS
BEDÖMNINGSVERKTYG FÖR STRESS

BEDÖMNINGSVERKTYG FÖR STRESS

Med hjälp av bedömningsverktyget för stress kan ert företag bedöma de risker som beror på stress. Bedömningsverktyget består av två enkäter: en är avsedd för arbetstagarna och en för de överordnade för att bedöma stressrelaterade risker. När en arbetstagare svarar på enkäten får han eller hon en bedömning av sin personliga stressnivå. Hans eller hennes svar påverkar samtidigt bedömningen av företagets stressnivå. En representant för ledningen (exempelvis chefen för arbetsskydd) bedömer varje identifierad arbetsplats och slutligen kan företagsledningen se stressnivån för enskilda arbetsplatser, inklusive ett sammandrag av både arbetstagarnas och ledningens enkätsvar.

ROLLSPEL

ROLLSPEL

Vi använder rollspel för att fördjupa erfarenheterna av lärandet. Rollspelet ger deltagarna möjlighet att personligen observera hanteringen av de risker som beror på arbetsrelaterad stress. Rollspelet granskar olika sätt för att hantera risker i exempelvis små och medelstora företag. Syftet med spelet är att underlätta inlärningen av ny information och att uppmuntra till samarbete.

UTBILDNINGSMATERIAL

UTBILDNINGSMATERIAL

Syftet med utbildningsmaterialet är att tillhandahålla information och kunskap för att kunna identifiera arbetsrelaterad stress, bedöma stressrelaterade risker samt för att kunna hantera arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen.

Efter att läsaren bekantat sig med utbildningsmaterialet ökar hans eller hennes kunskap och förståelse om hur man identifierar symtom på arbetsrelaterad stress, hur man bedömer riskerna och de problem dessa medför för arbetet.

Efter att deltagaren gått igenom utbildningen förväntas han eller hon kunna identifiera vad som utgör arbetsrelaterad stress, förstå dess verkan, kunna bedöma de risker som arbetsrelaterad stress medför, presentera mätningssätt för att kunna förebygga arbetsrelaterad stress, lösa problem som uppstår på grund av arbetsrelaterad stress, delta i åtgärder för att hantera arbetsrelaterad stress och skapa välbefinnande i arbetet.

Partners Financing Disclaimer
AITEX CITEVE IDEC SKETCHPIXEL Triforma Oy Lifelong Living Programme This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there